Oferta

Koszyk (0)

Ogólne warunki sprzedaży i gwarancji

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji

Artykuł 1
Moc wiążąca OWSiG
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji firmy Fabryka maszyn Kowary Lakfam (FMK), zwane dalej w skrócie “OWSiG”, mają zastosowanie do sprzedaży urządzeń oferowanych przez firmę Fabryka maszyn Kowary Lakfam z siedzibą w Kowarach (58-530) przy ulicy Głównej 1.
2. OWSiG stanowią integralną część oferty lub Umowy sprzedaży urządzenia, o ile zostały do nich załączone jako załącznik.
Artykuł 2
Oferty
1. Jeżeli podmiot, do którego oferta FMK została skierowana, bez zastrzeżeń przyjmie ofertę wraz z załączonymi do niej OWSiG, rozumie się przez to, iż podmiot ten, zwany dalej "Nabywcą", zapoznał się i wyraża zgodę, aby sprzedaż została dokonana z zastosowaniem OWSiG .
2. FMK jest związany ofertą w terminie w niej oznaczonym, a jeżeli termin związania ofertą nie został oznaczony, w ciągu którego mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź adresata wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w treści oferty nie oznaczono terminu związania ofertą, FMK może odwołać ofertę przed jej przyjęciem przez adresata.
Artykuł 3
Zastrzeżenie własności
1. FMK zastrzega sobie, w trybie art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności urządzenia wydanego Nabywcy na podstawie Umowy od dnia jego wydania do dnia uiszczenia ceny przez Nabywcę. Przeniesienie własności urządzenia następuje pod warunkiem zawieszającym. Przez dzień uiszczenia ceny rozumie się dzień wpływu na rachunek bankowy FMK pełnej ceny sprzedaży określonej w Umowie.
2. Nabywca może korzystać z urządzenia od dnia jego wydania do dnia w którym upłynął termin zapłaty ceny bez dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem jego prawidłowego używania.
3. W razie opóźnienia płatności ceny FMK może w każdym czasie odstąpić od Umowy i wezwać Nabywcę do zwrotu urządzenia w terminie 3 dni roboczych na koszt i ryzyko Nabywcy. W razie zwrotu urządzenia, Nabywca nie będzie odpowiedzialny za normalne zużycie urządzenia wynikające z jego prawidłowego używania.
4. W przypadku opóźnienia ze strony Nabywcy w wydaniu urządzenia w terminie o którym mowa w ust. 3, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz FMK odszkodowanie za bezumowne korzystanie w wysokości 1% ceny urządzenia określonej w Umowie za każdy dzień opóźnienia.
Artykuł 4
Ceny
1. W przypadku, kiedy ceny ustalone zostaną w Umowie Sprzedaży w walutach wymienialnych, płatne będą w złotych po ich przeliczeniu według kursu sprzedaży walut wymienialnych w obrocie bezgotówkowym banku PKO BP SA w dniu wystawienia faktury. W przypadku umów określających ceny tylko w złotych ustęp ten nie ma zastosowania.
2. Cena obejmuje opłaty celne (cło, opłaty celne i spedycyjne) związane z importem urządzenia przez FMK. Cena nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, a także kosztów ich dostawy, montażu lub instalacji.
Artykuł 5
Płatność ceny
1. Nabywca dokonuje płatności przed wydaniem lub montażem urządzania, jeżeli montaż urządzenia nastąpi bezpośrednio po dostawie, na podstawie wystawionej przez FMK faktury chyba, że umowa lub oferta stanowi inaczej.
2. FMK jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 6112403700.
3. Płatność ceny nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy FMK, każdorazowo wskazany na fakturze VAT.
Artykuł 6
Dostawa
1. FMK dostarcza urządzenie do miejsca na terenie Polski wskazanego w umowie.
2. Nabywca może zmienić miejsce dostawy tylko w trybie zmiany umowy sprzedaży. Jeżeli zmiana miejsca dostawy dotyczy zakładu Nabywcy położonego w tej samej miejscowości, Nabywca może zawiadomić FMK na piśmie co najmniej na 3 dni przed dostawą.
3. FMK bezpośrednio po dostawie przeprowadza montaż urządzenia, chyba że umowa stanowi inaczej.
4. Z chwilą zakończenia montażu urządzenia przez FMK, jeżeli urządzenie
zostało zamontowane przez FMK bezpośrednio po jego dostawie do Nabywcy, na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia.
5. Jeżeli strony uzgodniły w umowie, że montaż nie będzie przeprowadzony bezpośrednio po dostawie (dostawa bez montażu), z dostawy sporządza się protokół odbioru podpisany przez osoby upoważnione ze strony Nabywcy oraz dostawcę. W razie wysyłki urządzenia transportem osoby trzeciej, protokół odbioru zastępuje pokwitowanie przyjęcia przesyłki od przewoźnika.
6. W razie dostawy bez montażu, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na Nabywcę z chwilą wyładunku urządzenia ze środka transportu w miejscu dostawy.
7. Wyładunek urządzenia przeprowadza Nabywca własnymi środkami.
8. W razie przeprowadzenia montażu przez FMK, potwierdzeniem zakończenia montażu i uruchomienia urządzenia jest wpis do Karty Instalacyjnej urządzenia dokonany przez inżyniera FMK i osobę upoważnioną ze strony Nabywcy.
Artykuł 7
Termin dostawy
1. Jeżeli w umowie lub ofercie nie postanowiono inaczej termin realizacji dostawy wynosi do 8 tygodni od daty przyjęcia oferty.
2. FMK dołoży należytych starań w celu zakończenia montażu lub instalacji urządzenia w terminie dostawy, pod warunkiem przygotowania przez Nabywcę miejsca montażu zgodnie z instrukcją FMK. W szczególności Nabywca udostępni montażyście dostęp do miejsca montażu przez okres co najmniej 8 godzin oraz dostęp do zasilania w energię elektryczną ~ [230VAC].
3. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie FMK nie dokona on dostawy lub nie rozpocznie prac montażowych lub instalacyjnych urządzenia w terminie lub montaż urządzenia będzie znacznie opóźniony.
4. FMK nie odpowiada za opóźnienie dostawy spowodowane przyczynami niezależnymi od FMK.
Artykuł 8
Montaż urządzeń
1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6, FMK przeprowadza montaż lub instalację urządzenia będącego przedmiotem sprzedaży w terminie nie późniejszym niż uzgodniony w umowie lub w OWSiG, szczegółowo uzgodnionym w trybie roboczym z Nabywcą.
2. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania FMK na piśmie, co najmniej na 7 dni przed terminem dostawy, z jakiego typu maszyną pakującą lub linią technologiczną urządzenia będzie współpracować oraz o ewentualnych szczególnych wymaganiach montażowych urządzenia. W razie braku takiej informacji przyjmuje się, że urządzenie zostanie zamontowane za pomocą typowego sposobu montażu przewidzianego przez Producenta, a Nabywca ponosi odpowiedzialność za ewentualne zwiększone koszty i nakład pracy przy montażu urządzenia, jeżeli typowy montaż nie może być wykorzystany.
3. Po zakończeniu montażu, inżynier FMK oraz upoważniony przedstawiciel Nabywcy dokonają próbnego rozruchu i potwierdzą prawidłowość montażu urządzenia przez odpowiedni wpis w Karcie Instalacyjnej urządzenia stanowiącej załącznik do Umowy przez nich podpisanej.
4. FMK zobowiązuje się za dodatkową odpłatnością do przeszkolenia osób odpowiedzialnych w zakładzie Nabywcy za obsługę Urządzenia w terminie uzgodnionym z Nabywcą Urządzenia, w wymiarze czasowym określonym przez Nabywcę, przy czym minimalny czas szkolenia wynosi 2 a maksymalny czas szkolenia zalecany przez FMK wynosi 8 godzin. Szkolenia odbywają się w siedzibie FMK. Koszty delegacji, dojazdu i zakwaterowania uczestników szkolenia ponosi Nabywca.
Artykuł 9
Gwarancja jakości
1. FMK udziela Nabywcy gwarancji jakości urządzenia będącego przedmiotem sprzedaży przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego wydania. Po upływie okresu gwarancji urządzenia.
2. W ramach gwarancji FMK zobowiązuje się do usunięcia wady urządzenia na własny koszt w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych od czasu pisemnego zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa urządzenia będzie wymagać dłuższego terminu, FMK w miarę posiadanych możliwości i na wniosek Nabywcy udostępni mu do nieodpłatnego używania urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia zastępczego ponosi Nabywca. Nabywca zwróci urządzenie zastępcze na pierwsze wezwanie FMK po dokonaniu naprawy lub wymiany, w stanie nieuszkodzonym z uwzględnieniem normalnego zużycia.
3. Jeżeli naprawa urządzenia jest nadmiernie utrudniona lub wymaga dłuższego terminu naprawy, FMK może wymienić urządzenie na nowe. Gwarancja na takie urządzenie biegnie od początku na zasadach określonych w ust. 1.
4. Nie stanowią naprawy czynności serwisowe dokonywane przez serwis FMK na zlecenie Nabywcy polegające na czyszczeniu lub regulacji urządzenia albo wymianie materiałów eksploatacyjnych.
5. W razie wadliwego działania urządzenia Nabywca dostarczy urządzenie do naprawy na swój koszt do siedziby FMK wraz z dowodem zakupu urządzenia. Nabywca może wezwać serwis gwarancyjny FMK w celu przeprowadzenia naprawy u Nabywcy.
6. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania urządzenia w razie uszkodzenia mechanicznego, wykonania montażu lub napraw lub wymiany części zamiennych przez podmiot inny niż serwis FMK, podłączenia do urządzenia dodatkowego wyposażenia, chyba że jest ono zalecane przez FMK, stosowania innych niż dostarczane przez FMK materiałów eksploatacyjnych, niezgodnej z instrukcją lub nieprawidłowej obsługi urządzenia albo używania urządzenia w warunkach nieodpowiednich ze względu na nadmierną wilgotność, temperaturę, naświetlenie lub zapylenie.
7.Odpowiedzialność FMK z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. W szczególności odpowiedzialność FMK nie obejmuje strat i szkód powstałych u Nabywcy w wyniku wadliwej pracy urządzenia lub jego demontażu w celu przeprowadzenia naprawy, w tym strat spowodowanych koniecznością wstrzymania produkcji lub nieprawidłowego oznaczenia wyrobów Nabywcy.
Artykuł 10
Naprawy gwarancyjne
1. Zgłoszenie wady urządzenia może nastąpić telefonicznie na jeden z poniższych numerów: tel. 537-506-545, tel. 884-307-233. Zgłoszenie wady urządzenia może nastąpić również pocztą elektroniczną e-mail: info@fmk24.pl
2. Wezwania serwisu gwarancyjnego do Nabywcy mogą dokonać jedynie osoby upoważnione. W razie zgłoszenia telefonicznego, FMK może żądać niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia e-mailem. W wezwaniu należy zwięźle opisać zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzenia.
3. W razie wezwania w czasie nocnej zmiany, w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy osób upoważnionych, zgłoszenia awarii może dokonać pracownik Nabywcy zajmujący się obsługą uszkodzonego urządzenia. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zgłoszenia dokonane w jego imieniu.
4. Nabywca może zastrzec, z zachowaniem formy pisemnej, dokonywanie zgłoszeń wymagających przyjazdu serwisanta do miejsca używania Urządzenia jedynie przez osoby upoważnione. Zastrzeżenie będzie skuteczne z dniem jego doręczenia do FMK. W takim wypadku zgłoszenie dokonane przez osobę nieupoważnioną traktowane jest wyłącznie informacyjnie w celu przygotowania do naprawy, natomiast wyjazd serwisanta zależny jest od potwierdzenia zgłoszenia przez osobę upoważnioną wysłanego faksem lub pocztą elektroniczną na adres info@fmk24.pl
5. W przypadku wyjazdu serwisanta do miejsca używania Urządzenia, Nabywca pokrywa koszty przejazdu serwisantów, według stawek za 1km, zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
6. Koszt dojazdu serwisu do naprawy gwarancyjnej pokrywa FMK.
7. Przeprowadzenie naprawy lub wymiany urządzenia potwierdzone zostanie odpowiednim wpisem serwisanta do Karty Serwisowej i potwierdzone podpisem osoby upoważnionej ze strony Nabywcy.
Artykuł 11
Serwis pogwarancyjny
FMK zapewni Nabywcy możliwość odpłatnego korzystania z usług serwisu pogwarancyjnego na warunkach, które zostaną określone przez strony w odrębnej umowie.
Artykuł 12
Ograniczenia odpowiedzialności
1. FMK nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu rękojmi.
2. FMK nie ponosi odpowiedzialności za skutki roszczeń osób trzecich skierowanych do Nabywcy w sprawie o naruszenie ich praw autorskich, patentów, licencji, znaków towarowych lub innych praw związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów, które mogą naruszać prawa tych osób.
3. FMK nie ponosi odpowiedzialności za szkody w tym szkody w rzeczywiście poniesionej wysokości jak i utracone korzyści poniesione przez Nabywcę lub osobę trzecią powiązaną z Nabywcą na skutek zwłoki lub opóźnienia dostawy albo nie wykonania dostawy, niewłaściwej lub niepełnej dostawy albo nieprawidłowego działania dostarczonego urządzenia.
Artykuł 13
Znak towarowy
1. FMK został upoważniony przez Producenta urządzeń do korzystania na podstawie licencji ze znaków towarowych należących do Producenta którymi oznaczone są urządzenia.
2. Nabywca na podstawie Umowy nie nabywa żadnych praw do używania znaków towarowych oznaczających Producenta urządzenia za wyjątkiem praw związanych z prawidłowym używaniem urządzenia oznaczonego przez Producenta znakiem towarowym.
Artykuł 14
Zmiana ogólnych warunków sprzedaży
Zmiana ogólnych warunków sprzedaży może nastąpić tylko w trybie zmiany umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany umowy sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Artykuł 15
Siła wyższa
FMK nie ponosi względem Nabywcy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie lub nieprawidłowe działania Urządzenia, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez działanie siły wyższej, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, wojny, stanu wyjątkowego, strajków lub nieprawidłowego działania systemów elektronicznych o charakterze powszechnym lub nieprawidłowego działania standardowych systemów elektronicznych lub programów komputerowych oraz inne czynniki znajdujące się poza kontrolą FMK. FMK zawiadomi niezwłocznie Nabywcę na piśmie o zaistnieniu przyczyn uniemożliwiających terminową dostawę Urządzenia. Jeżeli na skutek powyższych zdarzeń dostawa Urządzenia w terminie kolejnych 30 dni od dnia wysłania powyższego zawiadomienia okaże się niemożliwa, FMK zawiadomi o tym fakcie Nabywcę i wówczas każda ze stron będzie mogła od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 16

Reklamacje i odstąpneine od umowu

Klient ma prowo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru do odbiorcy. W przypadku odsątpinia od umowy klient am obowiązek zgłośić taki zamiar mailowo: info@fmk24.pl oraz telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 537-506-545. Koszt presyłki zwrotnej pokrywa klient.

W przypadku awarii towaru bądź dostrczenia wadliwego towaru klient ma obwowiązek zgłośić taki fakt mailowo: info@fmk24.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 537-506-545. Koszty odbioru towaru oraz dostarczenie nowego pokrywa sprzedawca. Nowy towar przesyłany jest po weryfikacji otrzymanego wadliwego towaru.

Dane Kontaktowe

Fabryka Maszyn Kowary Lakfam Artur Zakrzewski

ul. Główna 1

58-530 Kowary

NIP: 611-240-37-00

Regon: 021499084

projekt i wykonanie mmCreation.pl